+48 22 333 99 18

RAPORT

POBIERZ RAPORT

Ranking ryzyk gospodarczych 2020. Kończy się dekada strachu. Jaka dekada się zaczyna?

Raport specjalny - Analiza 10 ryzyk dla 12 branż

Czy wiesz, że...
 • Obawa przed ryzykiem to też ryzyko... poziom postrzeganego ryzyka na przełomie 2019 i 2020 r. był najwyższy od 2011 r.

 • Największe obawy firm budzą nie zjawiska globalne lecz lokalne... w szczególności presja na rentowność wynikająca z szybko rosnących kosztów.

 • Koszty wynagrodzeń to najszybciej rosnący składnik kosztów firm w Polsce... w 2019 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,5 proc., a w 2020 r. doszedł nowy element – 16 proc. wzrost płacy minimalnej.

 • Warto zwrócić uwagę na ryzyka zalążkowe, czyli takie, które mogą ale nie muszą się pojawiać...należą do nich: rozwój gospodarki ukraińskiej, geopolityka, 5G i tempo cyfryzacji, susze oraz wirusy.

Raport „Ranking ryzyk gospodarczych 2020. Kończy się dekada strachu. Jaka dekada się zaczyna?” został opublikowany przez SpotData wraz z KUKE, towarzystwem ubezpieczeń finansowych.

Ignacy Morawski, dyrektor SpotData

Nie piszemy, co się wydarzy, ale jaka jest wrażliwość przedsiębiorstw na różne scenariusze gospodarcze, różne ryzyka,które kryją się w polskim i światowym systemie ekonomicznym. Zwracamy też uwagę na ryzyka zalążkowe.

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE S.A.

W raporcie analizujemy najważniejsze ryzyka, jakie towarzyszą uczestnikom krajowego życia gospodarczego. Sprawdzamy czy ryzyka globalne są odpowiednio doceniane przez polskich eksporterów. W najobszerniejszej części analizujemy poszczególne branże naszej gospodarki z perspektywy ryzyk. Wybiegamy też dalej w przyszłość, poszukując zjawisk, które mogą stać się wyzwaniem dla przedsiębiorców w kolejnych latach.

POBIERZ RAPORT
POBIERZ RAPORT

INDEKS PERCEPCJI RYZYKA BLISKO REKORDU

Indeks Percepcji Ryzyka Gospodarczego dla Polski -

jak często słowo„ryzyko” i jego odmiany pojawiają się w artykułach prasowych.

Jedno z podejść do mierzenia ryzyka opiera się na mierzeniu subiektywnego postrzegania rzeczywistości przez aktorów rynkowych. To podejście wychodzi od przekonania, że opinie tłumu zawierają w sobie więcej informacji niż jakiekolwiek dane statystyczne, a ludzie podejmujący decyzje lub analizujący gospodarkę widzą i wiedzą więcej niż pojedynczy analityk.


Nasz raport opiera się na tym właśnie podejściu. Autorzy zebrali ok. miliona artykułów prasowych i na podstawie metody tzw. textmining zbadali postrzeganie ryzyka w gospodarce. Opisany został zarówno ogólny poziom ryzyka, jak też intensywność różnych grup ryzyk – w ujęciu przekrojowym oraz w podziale na branże.


Wysoki poziom percepcji ryzyk w minionych miesiącach to nie tylko zjawisko cykliczne, ale też element długookresowego trendu. Można go nazwać dekadą strachu, co oznacza trwały wzrost obaw po wielkiej recesji z lat 2008/2009. W głowach decydentów i analityków zagościło przekonanie, że po tak wielkim wstrząsie mogą wystąpić kolejne.Obawa przed ryzykiem to też ryzyko

Kliknij na wykres aby powiększyć


Źródło: opracowanie SpotData

Dziesięć ryzyk dla dwunastu branż -

Ranking ryzyk w 2020 roku

Mapa presji finansowych w firmach


Kolor czerwony oznacza, że wskaźnik jest na poziomie cechującym podwyższone ryzyko na tle średniej historycznej, a kolor niebieski, że dany wskaźnik sugeruje obniżone ryzyko na tle historycznym.


Z jakimi ryzykami zmierzą się firmy w nadchodzących miesiącach


Źródło: opracowanie SpotData

Kliknij na wykres aby powiększyć

 • płace
 • koszty ogółem
 • energia, surowce
 • klimat, środowisko
 • reputacja
 • regulacje
 • eksport
 • płynność
 • koniunktura
 • waluty
 • przemysł spożywczy
 • produkcja odzieży
 • przetwórstwo materiałów (osobno dla: papier, plastik, metale)
 • przetwórstwo chemiczne
 • kosmetyki
 • przemysł motoryzacyjny
 • produkcja mebli
 • budownictwo
 • IT
 • Handel

Ryzyka

Branże

Przychody firm rosną szybciej od trendu historycznego, również te z eksportu. Ale jeszcze szybciej rosną koszty. To sprawia, że marże i płynność znajdują się pod presją.


Lista kluczowych ryzyk oraz ich wagi zostały opracowane przez ekonomistów SpotData na podstawie zautomatyzowanej analizy częstości występowania słów związanych z "ryzykiem" w artykułach prasowych w pobliżu słów związanych z wybranymi zjawiskami mogącymi być ryzykami dla firm.

Przykładowa analiza ryzyk dla przetwórstwa żywności

Źródło: opracowanie SpotData


Sentyment w sektorze produkcji żywności pogorszył się w minionym roku, choć koniunktura na rynkach eksportowych pozostaje niezła, mniej było też niewypłacalności. Wiele wskazuje,że branża mocno odczuła zagrożenia związane z epidemiami ASF oraz pogorszenie reputacji producentów mięsa po z tzw. aferze mięsnej.


Polska branża spożywcza stoi przed wyzwaniami związanymi z unijnymi regulacjami dotyczącymi opakowań (branża konsumuje ok. 65 proc. opakowań w kraju) oraz zmieniającymi się preferencjami konsumentów. Wzrost świadomości konsumentów skutkuje zmianami ich zachowań i przyzwyczajeń, o czym świadczy zyskujący na popularności trend zero-waste.


W reakcji na nadchodzące regulacje w zakresie redukcji emisji CO2 oraz zmieniające się gusta konsumentów producenci żywności rozwijają również technologie produkcji białka roślinnego.Przemysł spożywczy jest pod silną presją -obecnie sama hodowla zwierząt odpowiada za ok. 14,5 proc. rocznych emisji gazów cieplarnianych. Światowy rynek produktów opartych na białku pochodzenia roślinnego jest już warty 2,2 mld dolarów.

Największym wyzwaniem dla branży spożywczej w roku 2020 będą regulacje.

Kliknij na wykres aby powiększyć

Branża producentów żywności jest bardzo wrażliwa na zmiany kosztów, regulacji i popyt na rynkach eksportowych.

Dane pokazują częstotliwość opisu poszczególnych zjawisk w artykułach na temat branży.

Raport Ranking ryzyk gospodarczych 2020. Kończy się dekada strachu. Jaka dekada się zaczyna?Raport przedstawia jaka jest wrażliwość przedsiębiorstw na różne scenariusze i ryzyka gospodarcze. Zdefiniowaliśmy dziewięć kluczowych grup ryzyk, z którymi muszą zmierzyć się firmy oraz wybraliśmy dziewięć szerokich branż, których wrażliwość na wybrane ryzyka definiujemy.

Autor:

Partner:

POBIERZ RAPORT
SKONTAKTUJ SIĘ - SPOTDATA

Raport

Ranking ryzyk gospodarczych 2020. Kończy się dekada strachu. Jaka dekada się zaczyna?

Kontakt z autorami raportu:
kontakt@spotdata.pl

kontakt@kuke.com.pl

POBIERZ RAPORT
SKONTAKTUJ SIĘ - KUKE

Autor raportu:

SpotData jest platformą wizualizacji i analizy danych ekonomicznych, działającą na styku mediów i analiz, będącą częścią Bonnier Business Polska - wydawcy Pulsu Biznesu. Analitycy SpotData zajmują się dostarczaniem firmom dedykowanych danych branżowych i ogólnogospodarczych, a także przygotowywaniem raportów specjalnych. Dostarczamy danych predefniowanych jak też opracowań przygotowanych na specjalne zamówienie klientów.

KUKE od ponad 28 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jako jedyni oferujemy produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpieczamy długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, a nasza spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.